Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2012

pandorapersephone
8721 babe
Reposted frometerycznie eterycznie

September 22 2012

pandorapersephone
pandorapersephone
pandorapersephone
pandorapersephone
pandorapersephone
pandorapersephone
3349 904f
Reposted frombatgirl batgirl viadum-spiro-spero dum-spiro-spero

Just a Baby Bunny...

Submitted by: gagger_asian
Posted at: 2012-08-01 03:09:28
See full post and comment: http://9gag.com/gag/4915322


Reposted from9gag 9gag viasoadysta soadysta
pandorapersephone
Wiedziałem, niezbicie wiedziałem, że wreszcie spotkałem kogoś (kogoś, mój Boże), z kim spędzę resztę życia, kto da mi siłę, kto będzie nade mną i nad kim ja będę czuwał; wreszcie spotkałem kogoś, z kim będę mieszkał w wiecznie zasypanym śniegiem domu, karmił psy i koty, wieczorami oglądał filmy na HBO i pił herbatę z sokiem malinowym.
— Jerzy Pilch/Moje pierwsze samobójstwo

September 12 2012

pandorapersephone
pandorapersephone
pandorapersephone

July 01 2012

pandorapersephone
0455 b83c
1881 addf
Reposted fromjustadream justadream viaklotylda klotylda
pandorapersephone
6438 a005
Reposted fromaverage average viaklotylda klotylda

June 20 2012

pandorapersephone
7027 e7ec
Reposted fromSeBiX SeBiX viammargiel mmargiel

June 18 2012

pandorapersephone
6464 7022
pandorapersephone
6998 2f10
Reposted frommorela morela viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
pandorapersephone
pandorapersephone
3927 51c3
Reposted fromsaku saku viamusic-girl music-girl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl